Overview

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กําหนดเป้าหมายการขาย วางแผนการขาย และดําเนินงานขายตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย

2. สรุป / วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้ กับฝ่ายการตลาด

3. กําหนดราคาขายรายแปลง และเงื่อนไขการชําระเงิน และ จัดหาช่องทางการขายใหม่ ๆ

4. วางแผนรายการส่งเสริมการขายย่อยในแต่ละโครงการ เพื่อเร่งการขายสินค้าที่มีปัญหาขายออกช้า

5. รวบรวม วิเคราะห์ ควบคุมการใช้จ่ายในแต่ละสํานักงานขายให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กําหนดไว้

6. จัดเก็บข้อมูลและจัดทําภาพงานวิเคราะห์ และสรุปผลการขาย

7. บริหารงานบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยอดขาย

คุณสมบัติ

1. ประสบการณ์การทํางานด้านการบริหารงานขายอสังหาฯ บริษัทชั้นนํา ไม่ตํ่ากว่า 5 ปี หรือ

2. ประสบการณ์การทํางานด้านการบริหารงานขายอสังหาฯ Sold Agent ชั้นนํา ไม่ตํ่าว่า 5 ปี

3. Fluency in English, Chinese

4. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถทํางานเป็นทีมได้ดี

5. แก้ไขปัญหาหน้างานเก่ง มีความคล่องตัวสูง ปรับตัวได้ดี คิดบวก

6. ปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือ สาขาอื่น ๆ
สถานที่ปฏิบัติงาน: สํานักงานใหญ่

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน : งานประจํา

จํานวน : 1 อัตรา เพศ : ชาย/หญิง

เงินเดือน(บาท) : 50,000 – 80,000 บาท/เดือน

ประสบการณ์ : 8 – 15 ปี

สถานที่ : กทม. (พญาไท)

การศึกษา : ปริญญาตรี

คณะ : บริหารธุรกิจ

สาขา : การตลาด

คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

สาขา : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ

โบนัสปีละ 2 ครั้ง

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)

ลาหยุดพักผ่อนประจําปี 6-18 วัน

กองทุนประกันสังคม

ค่าครองชีพ

ค่าโทรศัพท์มือถือ

ค่าประจําโครงการ

กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์

ตรวจสุขภาพประจําปี

สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย

เครื่องแบบพนักงาน

และสวัสดิการอื่นๆ

  Your Name/ชื่อ (required)

  Your Email/อีเมล์ (required)

  Your subject/หัวข้อ (required)

  Resume URL * File PDF/เรซูเม่ URL * ไฟล์ PDF

  Your Message/ข้อความ


  You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

  About บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)

  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 11 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-2080-1739