Overview

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– รับผิดชอบด้านตรวจสอบ และการบริหารจัดการงานบริการลูกค้าด้านการจัดทําเงินเดือน

– สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีกับลูกค้า

– ทบทวน และตรวจสอบการประมวลผลการจ่ายเงินเดือนให้เป็นไปอย่างถูกต้องภายในกรอบเวลาที่ กําหนด

– ประสานงานกับลูกค้า หน่วยงานราชการ (อาทิ กรมสรรพากร, สํานักงานประกันสังคม) และหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้อง)

คุณสมบัติ

– ชาย / หญิง , อายุ 35-45 ปี

– การศึกษา ปวส – ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี ด้านบริหารค่าตอบแทน และสวัสดิการ

– มีความรู้ด้านภาษี และกฏหมายแรงานอย่างถูกต้อง

– ใช้ Microsoft Office ได้ในระดับดี , หากมีความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร มนุษย์ ( HRIS ) จะ    ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถพูด และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

– สามารถทํางานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

– มีความกระตือรือร้น และรักงานบริการ

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน : งานประจํา

จํานวน : หลายอัตรา

เพศ : ชาย/หญิง

เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้

ประสบการณ์ : 5 – 10 ปี

สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)

การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี

คณะ : พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์

คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง

 

  Your Name/ชื่อ (required)

  Your Email/อีเมล์ (required)

  Your subject/หัวข้อ (required)

  Resume URL * File PDF/เรซูเม่ URL * ไฟล์ PDF

  Your Message/ข้อความ


  You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

  About บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จํากัด

  บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จํากัด
  161/1 8th Floor, SG Tower, Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330