Overview

หน้าที่และความรับผิดชอบ

Pharmacist เภสัชกรประจําร้าน
– สามารถให้ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการให้บริการและการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยา

– ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ทั้งด้านการขาย การให้บริการ และความ ครบครันของสินค้า ของแผนกผลิตภัณฑ์ยา

Pharmacy Shop Manager ผู้จัดการร้านยา
– เป็นผู้นําและสนับสนุนทีมงานในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมของการให้คําแนะนําที่ดีเลิศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ยาแก่ผู้ป่วย การตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสุขภาพ การให้คําแนะนําเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ รวมถึงบริการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– สามารถให้ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการให้บริการและการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยา

– ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ทั้งด้านการขาย การให้บริการ และความ ครบครันของสินค้า ของแผนกผลิตภัณฑ์ยา

– รักษามาตรฐานการจัดเรียงสินค้าให้ดีเยี่ยมอยู่เสมอ

– บริหารจัดการตารางการปฏิบัติงานของเภสัชกร เพื่อให้มั่นใจว่าแผนกผลิตภัณฑ์ยาสามารถเปิดให้บริการ ได้ตลอดเวลาในระหว่างเวลาทําการ

**เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ มีค่าใบประกอบวิชาชีพฯ**

คุณสมบัติ

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

สาขาเภสัชศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

มีทักษะในการขายและแนะนําผลิตภัณฑ์ยาให้ลูกค้า

รักในอาชีพและมีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ / บุคลิกภาพดี / ทํางานเป็นทีมได้

สามารถทํางานเป็นกะได้ ต้องการความก้าวหน้าและอนาคตที่มั่นคง

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน: หลายจังหวัด

**เอกสารประกอบการสมัครงาน

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

2. สําเนาทะเบียนบ้าน

3. สําเนาวุฒิการศึกษา (Transcript)

4. ประวัติส่วนตัว (Resume CV)

5. รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน)

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน : งานประจํา

จํานวน : ไม่ระบุ

เพศ : ชาย/หญิง

เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้

ประสบการณ์ : 0 – 10 ปี

สถานที่ : อยุธยาและภาคกลาง

การศึกษา : ปริญญาตรี

คณะ : เภสัชศาสตร์


สวัสดิการ

ค่าใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

เงินพิเศษต่างๆ

คูปองส่วนลดพนักงาน

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

กองทุนประกันสังคม

ประกันสุขภาพ

ประกันอุบัติเหตุ

ตรวจสุขภาพประจําปี

สิทธิการลาคลอดบุตร / ดูแลภรรยาหลังคลอดบุตร

สิทธิการลาอื่นๆ

เครื่องแบบพนักงาน

หลักสูตรการฝึกอบรมและ แผนพัฒนา

สวัสดิการอื่นๆ ตามตําแหน่ง

  Your Name/ชื่อ (required)

  Your Email/อีเมล์ (required)

  Your subject/หัวข้อ (required)

  Resume URL * File PDF/เรซูเม่ URL * ไฟล์ PDF

  Your Message/ข้อความ


  You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

  About เทสโก้ โลตัส

  เทสโก้ โลตัส629/1 Nawamintr Road, Nuanchan, Buengkoom, Bangkok 10230 โทรศัพท์ : 095-168-8229