Overview

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. บันทึกการนัดหมายและบันทึกเอกสารเข้า-ออก ของฝ่าย

2. จัดเตรียมเอกสารการขออนุญาตและเอกสารราชการต่างๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. เบิกจ่าย และตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงานของฝ่าย

4. จัดทําเอกสารการว่าจ้าง ใบสั่งจ้าง การเบิกจ่ายเงิน ของผู้รับเหมา

5. จัดทํารายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างประจําเดือน

6. งานจัดเก็บเอกสารของฝ่าย

7. ประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง

8. การจัดทําระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001

9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

อายุ 24 – 30 ปี

วุฒิปวส. ทุกสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

สถานที่ปฎิบัติงาน : สํานักงานใหญ่

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน : งานประจํา

จํานวน : 1 อัตรา

เพศ : ชาย/หญิง

เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้

ประสบการณ์ : 0 – 5 ปี

สถานที่ : กทม. (สาทร)

การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี


สวัสดิการ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ประกันชีวิต

ประกันสังคม

ประกันอุบัติเหตุ

เงินเดือน

  Your Name/ชื่อ (required)

  Your Email/อีเมล์ (required)

  Your subject/หัวข้อ (required)

  Resume URL * File PDF/เรซูเม่ URL * ไฟล์ PDF

  Your Message/ข้อความ


  You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

  About บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

  บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 18 อาคาร ทีเอฟดี ซอยสาทร 11 แยก 9 แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 0-2676-4031