Overview

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• เปิด และ ปิด เครื่องจักร ตามมาตรฐานการเดินเครื่องจักรที่ดี

• ดําเนินการซ่อมบํารุง อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตามแผนงานบํารุงรักษา ให้อยู่ในมาตรฐานการให้ บริการที่ดีเยี่ยม

• ตรวจสอบและบันทึกค่าการทํางานของเครื่องจักรต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ อย่างมีประสิทธิภาพ

• แก้ปัญหาที่เกิดจากการซ่อมบํารุง การซ่อมแซมต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยการจําแนกสาเหตุและวิธีการแก้ไข ปัญหา

• บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนส่วนงานต่างๆ และจัดลําดับความสําคัญในการซ่อม บํารุง/ทําความสะอาดในกรณีเร่งด่วน

• นําเสนอวิธีการต่างๆในการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการซ่อมบํารุง การซ่อมแซม ต่อผู้บังคับบัญชา

• มีความรู้และเข้าใจในงานและเตรียมพร้อมสําหรับการประเมิน

• สนับสนุนและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน

• ปฏิบัติตามหลักการและกฏระเบียบความปลอดภัยในการทํางานอย่างเคร่งครัด

• ตรวจสอบ ดูแล และอํานวยความสะดวกในการทํางานของผู้รับเหมา ให้เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ และ ปลอดภัย

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ สูงกว่า สาขาช่างไฟฟ้า ช่างอิเลคทรอนิคส์ ช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง

มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลไกการทํางานของเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และสามารถ ซ่อมบํารุงได้

มีจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการทํางาน

มีใจรักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี

มีความขยัน อดทน และทุ่มเทในการทํางาน

หากมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน : งานประจํา

จํานวน : หลายอัตรา

เพศ : ชาย/หญิง

เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้

ประสบการณ์ : 0 – 5 ปี

สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน, คลองเตย, ยานนาวา, บางขุนเทียน)

การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า และมีความชํานาญเฉพาะทางในสาขาที่ เกี่ยวข้อง

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์

สาขา : ช่างกลโรงงาน

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์

สาขา : งานติดตั้งไฟฟ้า

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์

สาขา : ช่างซ่อมบํารุง

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์

สาขา : อิเล็กทรอนิกส์

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์

สาขา : ไฟฟ้า คณะ : วิศวกรรมศาสตร์

สาขา : ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


สวัสดิการ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

คูปองส่วนลดพนักงาน

ประกันสังคม

ประกันสุขภาพ

ประกันอุบัติเหตุ

รางวัลพนักงานดีเด่นประจําเดือน

สิทธิการลาคลอดบุตร/ดูแลภรรยาหลังคลอดบุตร

  Your Name/ชื่อ (required)

  Your Email/อีเมล์ (required)

  Your subject/หัวข้อ (required)

  Resume URL * File PDF/เรซูเม่ URL * ไฟล์ PDF

  Your Message/ข้อความ


  You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

  About เทสโก้ โลตัส

  เทสโก้ โลตัส 629/1 Nawamintr Road, Nuanchan, Buengkoom, Bangkok 10230