Overview

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติงานด้านการให้บริการซ่อมบํารุงสาขาทั่วประเทศตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ หรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทํางาน

2. ปฏิบัติงานติดต่อประสานงานและซ่อมแซม บํารุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องใช้สํานักงาน และอุปกรณ์ สาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับพนักงานและบริษัท

3. ควบคุมและประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด

4. ปฏิบัติงานตามการมอบหมายของหัวหน้างาน

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาสาขางานก่อสร้างหรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 2. เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี

3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ทางด้านทางด้านงานซ่อมบํารุง

4. มีทักษะและความรู้ทางด้านการซ่อมบํารุง เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบแอร์ อุปกรณ์ สํานักงานและการจัดการอาคารสถานที่

5. มีทักษะและความสามารถในการซ่อมแซม แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ชํารุด

6. มีทักษะและความรู้ทางด้าน Microsoft Office

7. มีทักษะในการทํางานบริการ สามารถทํางานเป็นทีมได้ สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์

**สําหรับผู้ที่เป็นสมาชิกบัตร Umay+ขอความร่วมมือในการปิดสัญญาก่อนเริ่มงาน สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสาร เพื่อรับการสัมภาษณ์ทันที !!!! ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น. สมัครได้ที่ ชั้น 3 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.easybuy.co.th ติดต่อขอนัดหมายสัมภาษณ์ล่วงหน้า ทีมรับสมัครงาน โทร. 02-646-0123 E-mail: jobs@easybuy.co.th


แนะนําวิธีการเดินทาง:

MRT สถานีสุทธิสาร (ช่องทางออกที่ 3 อาคารเมืองไทยภัทร) รถโดยสารประจําทาง 73, 136, 137, 172, 179, 185, 186, 206, 514, 517, 528, 529, ปอ.73, 73ก


เอกสารการสมัครงาน:

1. CV/Resume (ถ้ามี)

2. สําเนาวุฒิการศึกษาระบุวันจบ 1 ชุด (โปรดนําตัวจริงมาแสดงเพื่อตรวจสอบข้อมูลเทียบกับสําเนา)

3. สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (โปรดนําตัวจริงมาแสดงเพื่อตรวจสอบข้อมูลเทียบกับสําเนา)

4. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

5. รูปถ่าย สี 1 นิ้ว (เสื้อเชิ้ต/สูท) 1 รูป

6. สําเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร 1 ชุด (เพศชาย = สด.8/สด.43)


คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน : งานประจํา

จํานวน : หลายอัตรา

เพศ : ชาย

เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้

ประสบการณ์ : 1 – 5 ปี

สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)

การศึกษา : ปริญญาตรี

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์

สาขา : การจัดการ

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์

สาขา : ความปลอดภัย

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์

สาขา : ไฟฟ้า

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์

สาขา : อิเลคทรอนิกส์

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์

สาขา : ก่อสร้าง

คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ คณะ : อื่นๆ


สวัสดิการ

เงินโบนัส 2 ครั้งต่อปี

การขึ้นเงินเดือนประจําปี

เงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานนอกสถานที่

เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง (หลัง 22.00 น.) และเงินช่วยเหลือค่ากะกลางคืน

เงินช่วยเหลือแสดงความยินดี และเงินช่วยเหลือแสดงความเสียใจ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กําหนด)

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (สําหรับพนักงานประจําที่ผ่านการทดลองงาน)

สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉินไม่มีดอกเบี้ย (ตามเงื่อนไขโครงการกําหนด)

สวัสดิการงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจําปี เช่น วันปีใหม่ เป็นต้น 9.การเลื่อนตําแหน่งประจําปี (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกําหนด)

ประกันสุขภาพสําหรับพนักงานครอบครัวพนักงานประจํา

คุ้มครองการเดินทางไปต่างประเทศ ศึกษาดูงานบริษัทแม่ (ACOM) ที่ประเทศญี่ปุ่น (ตามเงื่อนไขและคุณสมบัติของพนักงาน)

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตาม Career Path วันทํางาน 5 วัน (สํานักงานใหญ่ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 09.00-18.00น. สาขา Umay+ ขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขโดยเป็นแบบวันหยุดหมุนเวียน)

วันหยุดพักผ่อนประจําปี (พนักงานประจํา สูงสุด 13 วันต่อปี)

ประเภทการลาได้แก่ การลาป่วย การลาเพื่อคลอดบุตร การลากิจการลาเพื่อทําหมัน การลาเพื่อ สมรส เป็นต้น

  Your Name/ชื่อ (required)

  Your Email/อีเมล์ (required)

  Your subject/หัวข้อ (required)

  Resume URL * File PDF/เรซูเม่ URL * ไฟล์ PDF

  Your Message/ข้อความ


  You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

  About บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)

  บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน) Muang Thai - Phatra Complex Building, 3rd floor Ratchadaphisek Road, Huai Khwang Sub-area, Huai Khwang Area, Bangkok, 10310 โทรศัพท์ : 0-2646-0123