Overview

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ของตําแหน่งงาน (Job Purpose)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้มี ความพร้อมได้อย่างเป็นระบบ ทันสมัย ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการดําเนินงานและการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทํามาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัย การป้องกันภัยคุกคามต่อระบบ คอมพิวเตอร์ การตรวจสอบ ควบคุมดูแลเว็บไซต์สถาบัน ให้คําปรึกษา แนะนําแก่หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งการ มอบ หมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานตามภารกิจของหน่วยงาน รวม ถึงการให้ คําแนะนํา ปรึกษา ปรับปรุงแก้ไขและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึง ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการปรับปรุงการพัฒนางาน ให้ตอบสนองต่อพันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

– การกํากับนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน กําหนดเป้าหมายตัวชี้วัดผลงาน

– การบริหารงานของหน่วยงาน ควบคุม กํากับดูแล และพัฒนากระบวนการทํางานของฝ่าย

– การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา กําหนดเป้าหมายติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน พัฒนาความรู้ทักษะ

– การจัดทําและควบคุมแผนงบประมาณของหน่วยงาน

– วิเคราะห์ยุทธศาสตร์สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีของฝ่าย

– การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของสถาบัน

– การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานต่างๆ

– การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System) ให้กับ ส่วนงาน/ฝ่ายต่างๆ ของสถาบัน

– การอบรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

– การบริหารงานด้านมาตรฐานการ ทํางานและระบบมาตรฐานต่างๆ

คุณสมบัติ

1 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2 ประสบการณ์บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 12 ปี

3 ประสบการณ์ในตําแหน่งบังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 7 ปี  ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะตําแหน่ง 1 การใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี 2 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel และ Power point 3 ทักษะการสื่อสาร และการประสานงานกับบุคคลอื่น

4 ความรู้ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์และสามารถใช้งานโปรแกรมสาหรับการสร้างเว็บไซต์ เช่น Macromedia Dreamweaver

5 ทักษะในการพัฒนาเว็บเพจด้วยการใช้ HTML, XML, ASP.NET, PHP หรือ JavaScript

6 ความรู้ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ตลอดจนสามารถใช้งานโปรแกรมสําหรับสร้างเว็บไซต์

7 ความสามารถในการออกแบบและการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

8 ความรู้ในเรื่องระบบฐานข้อมูลและสามารถติดตั้ง ดูแล และแก้ปัญหาการใช้งานโปรแกรมจัดการฐาน ข้อมูล MS  SQL Server ได้

9 ความสามารถในการกําหนดแบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) สําหรับการจัดซื้อ คุรุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์และการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ

10 ความสามารถในการแก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์

11 ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ISO 27001

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน : งานประจํา

จํานวน : ไม่ระบุ

เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ

ประสบการณ์ : 12 – 20 ปี

สถานที่ : กทม. (บางรัก)

การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

คณะ : วิทยาศาสตร์

สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง


สวัสดิการ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

ค่าทันตกรรม

ค่าทํางานล่วงเวลา

ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)

ค่านํ้ามันรถ, ค่าเดินทาง

ค่ารักษาพยาบาลต่อปี

ทํางานสัปดาห์ละ 5 วัน

ประกันสุขภาพ

ประกันอุบัติเหตุ

ลาบวช

เที่ยวประจําปี

หรือเลี้ยงประจําปี

เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ

โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

  Your Name/ชื่อ (required)

  Your Email/อีเมล์ (required)

  Your subject/หัวข้อ (required)

  Resume URL * File PDF/เรซูเม่ URL * ไฟล์ PDF

  Your Message/ข้อความ


  You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

  About สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

  สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 140,140/1-3,140/5 ITF-Tower Building, 1st-4th and 6th Floor, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 โทรศัพท์ : 0-2634-4999 ext.622