Overview

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– ดําเนินการผลิตสอนค้าได่ให้ได้ตามที่กําหนด

– ตรวจรับวัตถุดิบให้ได้ตามแผนโดยให้มีคุณภาพ

– ดูแลและควบคุมพนักงานให้ผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานที่กําหนดทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ตาม Master Plan และ มาตรฐานที่กําหนด

– จัดพนักงานให้เข้าทํางานตามแผนที่วางไว้ กําหนดจํานวนคน / กําหนดจํานวนงาน / กําหนดเวลาการ ทํางาน / การทํางานล่วงเวลา เป็นต้น

– ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิิภาพ

– รายงานการดําเนินงานทุกอย่างให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับชั้น

– จัดทํา และควบคุมคุณภาพในการผลิตสินค้าไม่ให้เกิดของเสีย

– คิดค้นนวัตกรรม การลดค่าใช้จ่ายกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง

– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้งานสําเร็จลุล่วงไปโดยเรียบร้อย

– สอนงาน / ช่วยพนักงานฝึกอบรมประจําหน่วยงาน สอนงานพนักงานใหม่ หรือพนักงานเก่าที่ทํางานได้ ตํ่ากว่ามาตรฐาน

– ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานรายวันในสังกัด

– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการควบคุมไลน์การผลิต ในโรงงานผลิตอาหารแช่แข็ง, โรงงานผลิต อาหาร หรือที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้พื้นฐานทางด้านระบบ GMP, HACCP, BRC, ISO

– มีทักษะการบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา, มีความรับผิดชอบสูง, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

– สามารถใช้โปแกรมคอมพิวเตอร์สาขาต่างๆ ได้

– หากมีที่พักอาศัยใกล้สถานที่ปฏิบัติงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์(เสาร์เว้นเสาร์), เวลา 08.00-17.00 น.ได้

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน : งานประจํา

จํานวน : 1 อัตรา

เพศ : ชาย/หญิง

เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้

ประสบการณ์ : 2 – 5 ปี

สถานที่ : ปราจีนบุรี

การศึกษา : ปริญญาตรี

คณะ : เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


สวัสดิการ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

การปรับเงินประจําปี

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

ค่าทํางานล่วงเวลา

ค่านํ้ามันรถ, ค่าเดินทาง

ค่าเดินทาง, ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะบางตําแหน่ง)

งานกีฬาสีประจําปี

ประกันสังคม

ประกันสุขภาพ

ประกันอุบัติเหตุ

สวัสดิการบ้านพักตากอากาศ

ส่งเสริมการฝึกอบรม

และพัฒนาบุคลากร

ส่วนลดการซื้อสินค้้าของบริษัท

เข้าร่วมกิจกรรมอาสา

เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม

เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ

เที่ยวประจําปี หรือเลี้ยงประจําปี

เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ

โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

  Your Name/ชื่อ (required)

  Your Email/อีเมล์ (required)

  Your subject/หัวข้อ (required)

  Resume URL * File PDF/เรซูเม่ URL * ไฟล์ PDF

  Your Message/ข้อความ


  You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

  About บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน)

  บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) 247 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ : 02-385-3038 ต่อ 420, 098-263-1752