Overview

รายละเอียดของงาน

1.สามารถปิดงบได้,วางแผนภาษีได้

2.มีใบอนุญาต ผู้จัดทําบัญชี

สถานทีปฏิบัติงาน

ซอย สวนพลู 7 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อัตรา

1

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี

สามารถใช้โปรแกรม Express ได้

มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี ขึนไป

หากเคยผ่านงานสํานักงานบัญชีมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ขยัน ซือสัตย์ อดทน สู้งาน

  Your Name/ชื่อ (required)

  Your Email/อีเมล์ (required)

  Your subject/หัวข้อ (required)

  Resume URL * File PDF/เรซูเม่ URL * ไฟล์ PDF

  Your Message/ข้อความ


  You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

  About บริษัท เคมเวิร์ค จํากัด

  บริษัท เคมเวิร์ค จํากัด638 ซ.สวนพลู 7 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร : 065-234-7117