Overview

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. บริหารจัดการงานภายใต้สังกัดให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯกําหนด และ งานด้านระบบคุณภาพ ของทางบริษัท ที่ได้ดําเนินการขอการรับรอง

1.1 งานแผนกวิศวกรรม

1.2 งานแผนกผลิต

1.3 งานแผนกจัดซื้อ

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง

• อายุ 40-45 ปี

• จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ควบคุมงานด้านงาน วิศวกรรม ผลิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

• สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน : งานประจํา

จํานวน : 1 อัตรา

เพศ : ชาย/หญิง

เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้

ประสบการณ์ : 10 – 20 ปี

สถานที่ : สมุทรสาคร

การศึกษา : ปริญญาตรี

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์

คณะ : วิทยาศาสตร์

คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง


สวัสดิการ

ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)

ประกันอุบัติเหตุ

  Your Name/ชื่อ (required)

  Your Email/อีเมล์ (required)

  Your subject/หัวข้อ (required)

  Resume URL * File PDF/เรซูเม่ URL * ไฟล์ PDF

  Your Message/ข้อความ


  You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

  About บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น ฟูดส์ จํากัด

  บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น ฟูดส์ จํากัด 5/7-8, 5/10 ม.4 ถ.สายเศรษฐกิจ ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ : 034-413-529, 034-425-279