Overview

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• สอบทานรายการรับ-จ่ายเงินทางบัญชี จัดทํารายการบัญชีทั่วไป

• บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี และจัดทํารายงานทางการเงิน

• สอบทานรายงานทางภาษีอากรและการคํานวณภาษีเงินได้

• ปิดบัญชีและจัดทํางบการเงิน รวมถึงเอกสารประกอบการปิดบัญชี ประสานงานกับผู้สอบบัญชี

• สอบทานและวิเคราะห์งบประมาณ

• สนับสนุนงานขึ้นระบบโปรแกรมทางบัญชี

คุณสมบัติ

• เพศหญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/โท สาขาการบัญชี

• มีประสบการณ์ด้านการบัญชี/สอบบัญชี อย่างน้อย 7 ปี

• มีประสบการณ์ด้านงานสอบบัญชี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีความรู้ความเข้าใจหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี รวมถึงความรู้ด้านภาษีอากรเป็นอย่างดี

• มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต มีความซื่อสัตย์

• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office การใช้สูตร MS. Excel การใช้โปรแกรมทางบัญชี ถ้ามี ประสบการณ์ระบบ MS. Dynamics จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองสมํ่าเสมอ

• มีความรับผิดชอบและสามารถทํางานเป็นทีมได้ดี

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน : งานประจํา

จํานวน : ไม่ระบุ

เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้

ประสบการณ์ : 7 – 10 ปี

สถานที่ : กทม. (สาทร)

การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท

คณะ : บริหารธุรกิจ สาขา : การบัญชี

  Your Name/ชื่อ (required)

  Your Email/อีเมล์ (required)

  Your subject/หัวข้อ (required)

  Resume URL * File PDF/เรซูเม่ URL * ไฟล์ PDF

  Your Message/ข้อความ


  You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

  About บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

  บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 1 Empire Tower, 32nd Fl., South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 โทรศัพท์ : 0-2686-6100