Overview

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– ควบคุมและติดตามงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด

– วิเคราะห์ และวางแผนงานตกแต่งภายในให้อยู่ในงบประมาณของโครงการ

– ประเมินราคา และวางแนวทางการทํางาน

– จัดทํารายงานความคืบหน้าของหน้าไซด์งานที่ดูแล

– บริหารงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

**ปฎิบัติงานสํานักงาน : ประเวศ **

คุณสมบัติ

– เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรม และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการงานตกแต่งภายใน เช่น อาคารสํานักงาน โรงแรม คอนโดฯ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

– มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานเป็นทีม, ดูแลบริหารจัดการ, สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

– มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น สามารถทํางานภายใต้แรงกดดันได้ดี และสามารถทํางานล่วงเวลาได้

– มีรถยนต์ส่วนตัว

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน : งานประจํา

จํานวน : 1 อัตรา

เพศ : ชาย

เงินเดือน(บาท) : 30,000 – 40,000 บาท/เดือน

ประสบการณ์ : 0 ปี

สถานที่ : กทม. (ประเวศ)

การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะ : สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

สาขา : ออกแบบตกแต่งภายใน

คณะ : สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ


สวัสดิการ

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

ค่าทํางานล่วงเวลา

ค่านํ้ามันรถ, ค่าเดินทาง

ค่าโทรศัพท์

ประกันสังคม

ลาบวช

เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม

เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ

เที่ยวประจําปี หรือเลี้ยงประจําปี

เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ

โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

 

  Your Name/ชื่อ (required)

  Your Email/อีเมล์ (required)

  Your subject/หัวข้อ (required)

  Resume URL * File PDF/เรซูเม่ URL * ไฟล์ PDF

  Your Message/ข้อความ


  You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

  About บริษัท วีเทค เดคคอร์ จํากัด

  บริษัท วีเทค เดคคอร์ จํากัด 128 ซอย เลี่ยงเมืองนนทบุรี 10 ตําบล บางกระสอ อําเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 0-2965-6310-8 ต่อ105,085-902-7117,081-939-7031