Overview

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

.ควบคุมเครื่องหัวใจและปอดเทียม

.ควบคุมเครื่องมือตรวจวัดสัญญาณชีพ

ปฏิบัติงานที่ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีฯ

.ตรวจสรีระไฟฟ้าหัวใจ (EPs + RFCA)

.ควบคุมเครื่องพยุงการทํางานของหัวใจ

.ควบคุมเครื่องดูดลิ่มเลือดในหลอดเลือด

.จัดลงข้อมูลประวัติผู้ป่วยก่อนการตรวจสวนหัวใจ

.ติดตามสัญญาณชีพขณะทําการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด

คุณสมบัติ

.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

.ไม่จํากัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)

.อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร

.ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างได้อย่างหนึ่ง TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 400 คะแนน หรือ IELTS (Academic Module) ระดับ 3 ขึ้นไป หรือ TOELF IBT (Internet Based) 29 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-ITP 390 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-CBT 90 คะแนนขึ้นไป หรือ MU GRAD Test 36 คะแนนขึ้นไป หรือ MU-ELT 56 คะแนนขึ้นไป และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวัน ยื่นใบสมัคร (กรุณาแนบเอกสาร)

.เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน : งานประจํา

จํานวน : 2 อัตรา

เพศ : ชาย/หญิง

เงินเดือน(บาท) : 20,000 – 25,000 บาท/เดือน

ประสบการณ์ : 0 – 3 ปี

สถานที่ : กทม. (บางกอกน้อย)

การศึกษา : ปริญญาตรี

คณะ : อื่นๆ


สวัสดิการ

เงินเดือนเทียบเคียงเอกชน

ค่าตอบแทนตามตําแหน่งงาน

ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา

ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว

สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

เงินชดเชย

ทุนการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร

ทุนการศึกษาบุตร

เงินสวัสดิการสงเคราะห์

เงินฌาปนกิจศพ

รถรับ-ส่งบุคลากร

ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช

เครื่องแบบบุคลากร

การตรวจสุขภาพประจําปี

สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจําปี

Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า

ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ

  Your Name/ชื่อ (required)

  Your Email/อีเมล์ (required)

  Your subject/หัวข้อ (required)

  Resume URL * File PDF/เรซูเม่ URL * ไฟล์ PDF

  Your Message/ข้อความ


  You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

  About คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 เลขที่ 2 ถ.วังหลัง แขวงศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ : 0-2419-6926, 0-2419-8741, 0-2419-8864