Overview

คุณสมบัติ

• เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

• วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

• มีความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น

• จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์สําหรับงานก่อสร้าง/งานตกแต่ง

• จัดทําใบสั่งซื้อ เปรียบเทียบราคาและเงื่อนไข

• มีทักษะการเจรจาต่อรอง และประสานงานได้ดี

• ประสานงานกับฝ่ายโครงการ จัดทําแผนการสั่งซื้อวัสดุต่างๆ

• ทํางานตามที่ได้รับหมอบหมายได้ สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

**ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจําคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ ความผิดที่ได้กระทําโดยความประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลารอการ ลงโทษ หรือรอการกําหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกิน 5 ปี**

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน : งานประจํา

จํานวน : ไม่ระบุ

เพศ : ชาย/หญิง

เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

ประสบการณ์ : 0 – 5 ปี

สถานที่ : กทม. (บึงกุ่ม)

การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี


สวัสดิการ

ประกันสังคม

อื่นๆ ตามตกลง

เครื่องแบบพนักงาน,ชุดยูนิฟอร์ม

เงินช่วยเหลือพนักงานอื่นๆ

เบี้ยขยัน

  Your Name/ชื่อ (required)

  Your Email/อีเมล์ (required)

  Your subject/หัวข้อ (required)

  Resume URL * File PDF/เรซูเม่ URL * ไฟล์ PDF

  Your Message/ข้อความ


  You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

  About บริษัท เก้ายอด รีเจียร จํากัด

  บริษัท เก้ายอด รีเจียร จํากัด 22/27 ซอยคลองลําเจียก 31 ถนนคลองลําเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์ : 02-101-6963