Overview

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ให้คําปรึกษา วางแผนการเงินและแนะนําสินค้าทางการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันให้กับลูกค้าที่สามารถเลือกใช้ สําหรับการวางแผนการเงินตามระยะเวลาต่างๆ เช่น

– กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Mutual fund and Provident fund)

– การวางแผนกองทุนมรดก (Estate Planing)

– การวางแผนภาษี (Tax Planning)

– การลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

– สินค้าทางการเงินเพื่อวางแผนการเงินระยะยาว ในแบบที่ให้ผลตอบแทนในอัตราคงที่หรือแบบที่ปรับ เปลี่ยนรูปแบบได้

คุณสมบัติ

–  เพศ ชาย/หญิง

–  อายุ  22 – 35 ปี –  วุฒิปริญญาตรี  ทุกสาขา

–  มีประสบการณ์ทางด้านการเงิน  0-10 ปี  ( ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ )

–  มีความกระตือรือร้นในการทํางานสูง  ชอบทํางานด้านการตลาดและการเงิน ชอบท้าทายในการทํางาน และพบปะผู้คน

–  รายได้ต่อเดือนในช่วงอบรม  15,000 – 100,000 บาท  ขึ้นไป  (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ , ความสามารถ และคอมมิชชั่น)

–  หากมีใบอนุญาตแนะนําการลงทุน ( Investment Consultant License ) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

–  สถานที่ทํางานในกรุงเทพฯ ( สี่พระยา – บางรัก )

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน : งานประจํา

จํานวน : หลายอัตรา

เพศ : ชาย/หญิง

เงินเดือน(บาท) : 15,000 – 35,000 บาท/เดือน  + Commission

ประสบการณ์ : 0 – 20 ปี

สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล

การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

คณะ : การเงิน


สวัสดิการ

ทํางานสัปดาห์ละ 5 วัน

เที่ยวประจําปี หรือเลี้ยงประจําปี

โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

  Your Name/ชื่อ (required)

  Your Email/อีเมล์ (required)

  Your subject/หัวข้อ (required)

  Resume URL * File PDF/เรซูเม่ URL * ไฟล์ PDF

  Your Message/ข้อความ


  You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

  About บริษัท อําพร สยาม จํากัด

  บริษัท อําพร สยาม จํากัดเลขที่ 47 หมู่ 7 ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ : 082-427-2683