Overview

คุณสมบัติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี

2. สามารถขับรถได้

3. หากมีประสบการณ์สายงานช่างซ่อมบํารุง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. อายุ 24 -30     ปี

5.เพศชาย

6. พื้นที่ทํางาน จ.พระนครศรีอยุธยา วันทํางาน: จันทร์ – ศุกร์ เวลาทํางาน: 8:00 – 17:00

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน : งานประจํา

จํานวน : ไม่ระบุ

เพศ : ชาย

เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้

ประสบการณ์ : 0 – 5 ปี

สถานที่ : พระนครศรีอยุธยา

การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า


สวัสดิการ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

ค่าทํางานล่วงเวลา

ค่านํ้ามันรถ, ค่าเดินทาง

ค่าเบี้ยเลี้ยง

ประกันสังคม

ประกันสุขภาพ

เที่ยวประจําปี หรือเลี้ยงประจําปี

โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

  Your Name/ชื่อ (required)

  Your Email/อีเมล์ (required)

  Your subject/หัวข้อ (required)

  Resume URL * File PDF/เรซูเม่ URL * ไฟล์ PDF

  Your Message/ข้อความ


  You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

  About บริษัท มิอุระ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จํากัด

  บริษัท มิอุระ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จํากัด84/2 Moo 9, Bangwua, Bangpakong, Chachoengsao 24130 โทรศัพท์ : 038-134-400